Algemene voorwaarden

Over Ascendo Educatief

Ascendo educatief organiseert beroepsopleidingen en navormingsactiviteiten, met als voornaamste doelpubliek (pediatrisch) kinesitherapeuten.

De onderneming achter Ascendo Educatief is Ascendo@work, gevestigd in Kauter 57a, 8730 Sint-Joris (Beernem) met als ondernemingsnummer BE1003.859.829.

Contactpersoon is Bieke Vanheulebrouck, bieke@ascendo-educatief.be.


Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van Ascendo Educatief kunnen enkel via het online registratiesysteem. Inschrijvingen via e-mail of telefoon worden niet verwerkt.


Na een succesvolle inschrijving en online betaling ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. In deze mail vindt u de nodige praktische informatie. U ontvangt tevens een betalingsbevestiging en de verkoopsfactuur voor uw administratie.


Ontving u geen bevestiging? Check eerst uw spam en voeg bieke@ascendo-kine.be toe aan uw contactpersonenen. Vindt u geen mail in uw spamfolder, neem dat contact op, zodat er kan nagegaan worden wat er misging.


Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van Ascendo Educatief en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Ascendo Educatief en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


We contacteren u terug binnen de week voor de startdatum van de cursus met verdere details.


Annuleringsvoorwaarden

Voor navormingen op locatie gelden onderstaande voorwaarden.


Om een inschrijving te annuleren, stuur je een beleefde e-mail naar bieke@ascendo-kine.be.


De datum van annuleren is de datum van ontvangt van je e-mailbericht.


Annuleren kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de cursist (minstens 7 dagen werkonbekwaam) of overlijden binnen de eerste graad. Je geeft de annulatie zo snel mogelijk én vóór de start van de cursus via mail door, met in bijlagen de nodige attesten.

Het volledige betaalde inschrijvingsbedrag wordt binnen de 14 dagen teruggestort. Opgelet: ziekte of ongeval waardoor de deelnemer slechts een deel van de sessies afwezig is geeft geen recht op kosteloze annulatie.


Annuleren kan niet kosteloos in alle andere gevallen. Dan gelden de volgende regels:

- Annuleer je meer dan 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus? Dan wordt 75 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

- Annuleer je minder of gelijk aan 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus? Dan betaal je het hele bedrag van je inschrijvingsgeld.


Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan.

 

Waarom deze kosten?

Enerzijds brengen elke annulering en wijziging administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor vele cursussen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om te vermijden dat cursusplaatsen gehypothekeerd raken doordat personen zich te snel inschrijven en vervolgens weer annuleren, pas ik annuleringsvoorwaarden toe.


Betalen

Betaling gebeurt gelijktijdig met de inschrijving, via het online betaal- en inschrijfplatform. Betalingen via overschrijving worden niet aanvaard.


Algemene bepalingen

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door Ascendo Educatief volledig geretourneerd. Ascendo Educatief verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.


Het tijdens de cursus door Ascendo Educatief  algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van Ascendo Educatief en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascendo Educatief  – wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.


Tijdens de cursus is het mogelijk dat er door Ascendo Educatief sfeerbeelden worden gemaakt die zullen worden gebruikt op interne en externe communicatiekanalen.


Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Ascendo Educatief vzw, vallen totaal ten laste van de cursist.


Het uitoefenen van de inhoud van cursussen aangeleerd door Ascendo Educatief  valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Ascendo Educatief  en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.


Ascendo Educatief behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Ascendo Educatief neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.


Deelnemersgegevens worden door Ascendo Educatief gebruikt om personen op de hoogte te houden van Ascendo Educatief cursusaanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.


Ascendo Educatief houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van Ascendo Educatief en tevens door de docenten van de opleiding waarvoor men zich inschreef.


De deelnemer is er eveneens toe gebonden alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als zorgverstrekker direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.


Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Ascendo Educatief. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via bestuurder Bieke Vanheulebrouck.


Voorwaarden voor accreditatie

Wanneer accreditatie wordt toegekend door Pro-Q-Kine, staat dit vermeld bij de informatie betreffende de navorming of webinar. Geen vermelding is geen accreditatie.


“Accreditatie wordt aangevraagd” is geen garantie voor goedkeuring van de accreditatie. Kijk in de opleidingskalender op www.pqk.be om zeker te zijn van toegekende accreditatie.


Accreditatie gebeurt in het geautomatiseerde systeem PE-online, en kan slechts verleend worden aan deelnemers die over een actief portfolio beschikken op het moment van de navorming of webinar, én voldoen aan de overige actuele voorwaarden die worden gesteld door Pro-Q-Kine (te raadplegen op www.pqk.be).


Ascendo Educatief noch organisator Bieke Vanheulebrouck kunnen om geen enkele reden en op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van accreditatie wanneer niet aan de voorwaarden werd voldaan.